Transitievergoeding: wanneer en hoeveel?

We hebben eerder al aandacht besteed aan transitievergoedingen en wanneer deze verschuldigd zijn. Daarbij hebben wij stilgestaan bij de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Recentelijk heeft de Hoge Raad een uitspraak gepubliceerd waar wij onderstaand verder op in zullen gaan.

Nu ook transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag!

De Hoge Raad heeft zich recentelijk uitgesproken over de vraag of er transitievergoeding verschuldigd is bij een gedeeltelijk ontslag. In haar uitspraak van 14 september 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat als een werknemer voor een (substantieel) gedeelte van de arbeidstijd wordt ontslagen, er over dit gedeelte een transitievergoeding verschuldigd is. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor die gevallen dat een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard: over het gedeelte van de arbeidsomvang dat door arbeidsongeschiktheid is weggevallen, is transitievergoeding verschuldigd.

Uitspraak Hoge Raad inzake transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Voor dit soort gevallen (transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag) bestond tot voor deze uitspraak geen wettelijke grondslag. Om hier toch een oplossing voor handen te hebben, heeft de Hoge Raad hiervoor richtlijnen geformuleerd. De Hoge Raad heeft hierbij beredeneerd dat het onterecht zou zijn als een werknemer – buiten zijn eigen wil en schuld om – niet gecompenseerd zou worden voor het verlies van arbeidsuren. Het moet dan wel gaan om een structureel (dus niet een tijdelijk) en substantieel verlies van arbeidsuren, van ten minste 20%. Concreet betekent dit, dat als de arbeidsomvang van een werknemer met ten minste 20% afneemt voor een langere periode, dat de werkgever voor dat gedeelte van de arbeidsomvang transitievergoeding verschuldigd is.

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag? Gevolgen voor compensatieregeling van UWV.

De hiervoor genoemde uitspraak van de Hoge Raad heeft ook gevolgen voor de compensatieregeling voor de transitievergoeding na 104 weken ziekte, waar we al eerder over bericht hebben. Onder deze regeling compenseert het UWV de transitievergoeding die een werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan een langdurig zieke werknemer verschuldigd is.

Maar let op: het kan zo zijn dat de arbeidsomvang van deze werknemer al vóór 1 juli 2015 is afgenomen, bijvoorbeeld in het kader van re-integratie. Als dat het geval is, dan is de werkgever feitelijk een lagere transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd; slechts over het gedeelte waarvoor de arbeidsovereenkomst is voortgezet. Onder de compensatieregeling kan dit betekenen dat het UWV slechts de lagere transitievergoeding compenseert. Wees als werkgever dus alert, dat je niet meer transitievergoeding aan je werknemer betaalt dan dat je verschuldigd bent!

Wil je precies weten of, en zo ja hoeveel, transitievergoeding je aan je werknemer verschuldigd bent bij een gedeeltelijke afname van de arbeidsomvang? Of wil je meer weten over de compensatieregeling van het UWV? Neem dan contact met ons op voor een uitgebreid advies over dit onderwerp.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan