Privacy

Privacyverklaring fL advocaten

Door gebruik te maken van de diensten van fL advocaten stemt u in met de verwerking door fL advocaten van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door fL advocaten van de persoonsgegevens van derden die u aan fL advocaten verstrekt.

fL advocaten verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt fL advocaten de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat fL advocaten voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van fL advocaten mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. fL advocaten verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. fL advocaten verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

fL advocaten wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat fL advocaten haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

fL advocaten bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat fL advocaten de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door fL advocaten.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij fL advocaten bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@fL-advocaten.com. fL advocaten zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal fL advocaten haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop fL advocaten de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan fL advocaten kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@fL-advocaten.com. fL advocaten zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop fL advocaten uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan