Met de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. De wetgever had bepaald dat een werknemer aan het einde van de arbeidsovereenkomst, mits deze minimaal twee jaren had geduurd, in aanmerking kwam voor een transitievergoeding. Alleen bij ernstig verwijtbaar gedrag zou dit recht kunnen vervallen. In dit stuk zal ik hier niet verder op ingaan en wordt er verwezen naar onze eerdere publicaties hierover.

Gevolg van invoering van transitievergoeding

Het gevolg van de invoering van de transitievergoeding was ook, dat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst na twee jaren (104 weken) arbeidsongeschiktheid de betrokken werknemer recht had op een transitievergoeding. Dit leidde bij veel werkgevers tot verontwaardiging, omdat er ook al recht bestond op loondoorbetaling als gevolg van ziekte. Er heerste een gevoel van onrechtvaardigheid, omdat het dubbelop leek. Werkgevers lieten dan ook de arbeidsovereenkomst in stand, waardoor er veel slapende dienstverbanden zijn ontstaan.

Hoewel bij de internetconsultatie voor de invoering van de Wet werk en zekerheid gewaarschuwd was, heeft het toch nog tot 10 juli 2018 geduurd voordat dit werd opgelost. Vanaf 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 kan door werkgevers bij het UWV compensatie gevraagd worden voor de transitievergoedingen die zij in de periode 1 juli 2015 tot en met 1 april 2020 hebben verstrekt aan medewerkers, waarvan de arbeidsovereenkomst als gevolg van 104 weken arbeidsongeschiktheid zijn beëindigd.

Waar moet je aan voldoen om voor compensatie van transitievergoeding in aanmerking te komen?

Om voor de compensatie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  1. de transitievergoeding was op grond van de wet verschuldigd, omdat de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd of op verzoek van de werkgever is ontbonden, en
  2. de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid – in de regel na 104 weken arbeidsongeschiktheid – en er geen opzegverbod tijdens ziekte meer bestaat, of
  3. de arbeidsovereenkomst komt tot een einde met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

Nu actie ondernemen?

Voor werkgevers is nu de zekerheid gekomen waar al langer over gesproken werd: de compensatieregeling voor betaalde transitievergoeding na beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Omdat de compensatie beperkt is tot de transitievergoeding die verschuldigd is na 1 dag waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd kon worden, is het zaak nu actie te ondernemen. Immers, de periode dat het dienstverband slapend is voorgezet, telt wel mee in de berekening van de transitievergoeding, maar komt niet in aanmerking voor de compensatie.

Als nu actie wordt ondernomen, dan zijn de meerkosten op dit onderdeel zeer beperkt. Het was logisch dat er nog niet eerder actie werd ondernomen, omdat het risico om al eerder af te rekenen zonder dat de zekerheid voor de compensatieregeling was gegeven, te groot was.

Wat nu te doen om voor compensatie van transitievergoeding in aanmerking te komen?

Wij raden aan nu een overzicht te maken van alle slapende dienstverbanden om zo overzichtelijk te krijgen met welke werknemers afspraken moeten worden gemaakt of welke dossiers bij het UWV voor ontslag moeten worden aangeboden. Maak ook een overzicht van de transitievergoedingen, omdat dit bij meerdere dossiers en langere dienstverbanden omvangrijk kan zijn. Want de transitievergoeding zal ook daadwerkelijk betaald moeten zijn om voor compensatie in aanmerking te komen.

Zorg dat de dossiers compleet zijn om de aanvraag bij het UWV in te dienen. Wij raden aan de dossiers klaar te maken en met de betrokken werknemer in gesprek te gaan. Als de werknemer niet kan of wil instemmen met een vaststellingsovereenkomst, kan de aanvraag per omgaande aan het UWV worden verzonden.

Ondersteuning door facily LAW:

facily LAW kan hierin ondersteunen in de beoordeling van de casus, de ontslagaanvraag voor het UWV of bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Tevens zorgen wij dan voor de aanvraag voor de compensatieregeling voor transitievergoeding bij het UWV in 2020!

Wij zullen de transitievergoeding per casus berekenen, waarbij wij ook rekening zullen houden met eventuele kortingen op de transitievergoedingen, voor zover die kosten voor korting in aanmerking komen.

Fixed fee
Indien een werkgever meerdere dossiers heeft die voor deze regeling in aanmerking komen, kunnen wij vooraf met de werkgever een fixed fee afspreken voor de gehele afwikkeling van de dossiers binnen het bedrijf.

Neem met ons contact op om de mogelijkheden en tips te bespreken.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan