Wat is werktijdverkorting?

In bijzondere situaties kun je je personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van een epidemie. Zoals in dit geval het Coronavirus, waardoor je personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. Hierbij zou je kunnen denken aan meerdere evenementen die afgelast worden bijvoorbeeld, of het object waar je receptiediensten uitvoert gaat enkele weken dicht. Het gaat dan om buitengewone omstandigheden die niet onder het normale ondernemersrisico behoren. Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Werktijdverkorting houdt in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet gewerkte uren worden betaald vanuit de WW. De werkgever bespaart hiermee loonkosten, en er wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, terwijl zij later weer nodig zijn binnen het bedrijf om de opdracht verder uit te voeren.

De vermindering van werkzaamheden dient tijdelijk te zijn, het vereiste hiervoor is dat de vermindering ten hoogste 24 weken mag zijn. Dit hangt samen met het feit, dat de ontheffing is bedoeld ter overbrugging van een betrekkelijk korte periode van verminderde werkzaamheden. Als de vermindering naar verwachting langer duurt dan 24 weken, zal geen ontheffing worden verleend.

Werktijdverkorting beschermt bedrijven die getroffen zijn door een bijzondere situatie. Een werkgever die zijn personeel tijdelijk minder loon hoeft te betalen, heeft meer kans om het bedrijf voort te zetten.

Wat zijn de vereisten voor het aanvragen van werktijdverkorting?

Op grond van de beleidsregels komt een verzoek tot werktijdverkorting voor toewijzing in aanmerking indien:

  • Er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
  • Gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

De voornoemde beleidsregels schrijven voor dat een ontheffing in elk geval niet zal worden verleend:

  • Over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;
  • Voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de voor de betrokken onderneming redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd;
  • Indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking in de betreffende of in een andere onderneming, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing zal worden beïnvloed.

 Je kunt een ontheffing voor werktijdverkorting uitsluitend aanvragen door gebruik te maken van een digitaal formulier.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

Je kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor je een loondoorbetalingsplicht hebt. Voor oproepkrachten en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen.

Werktijdverkorting voor een beveiligingsbedrijf

Je kunt jezelf als ondernemer met een beveiligingsbedrijf natuurlijk legio situaties bedenken waarbij je te maken krijgt met de gevolgen van het Coronavirus. Je werkzaamheden voer je uit op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Evenementen, horeca, vliegvelden, winkelcentra en sportwedstrijden zijn hier enkele voorbeelden van.

Door het vele publiek wordt het risico op besmetting hoger, denk hierbij aan de besmettingen die vermoedelijk tijdens carnaval in Tilburg opgelopen zijn. Het is dus niet ondenkbaar dat evenementen afgelast worden of dat de vraag naar beveiligers afneemt omdat de opdrachtgever zelf minder werk heeft. Lufthansa heeft bijvoorbeeld al aangegeven een kwart van de vluchten te schrappen vanwege het Coronavirus. Mochten meer luchtvaartmaatschappijen ook vluchten schrappen, dan zal er minder vraag zijn naar beveiligingspersoneel op een luchthaven. Je kunt dan voor het personeel dat op de luchthaven werkzaam is werktijdverkorting aanvragen. Bij het afgelasten van evenementen zou dit dan alleen maar kunnen bij personeel waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt; beveiligers met een oproepcontract voor 0 uren vallen hier dus buiten.

Ook dien je ervoor beducht te zijn dat jij verantwoordelijk bent voor een veilige werkomgeving. Mijn collega Roy Odekerken zal in de loop van deze week, in deel 2 van dit tweeluik, hier nader op ingaan.

Heb je vragen over het aanvragen van werktijdverkorting, of wil je andere arbeidsrechtelijke vragen voorleggen? Neem dan contact op met de arbeidsrechtspecialisten van ons kantoor.

Let op! U verlaat de site fL advocaten! X Doorgaan